Dân chủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam

12/08/2011 | Ngày 19-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, gần 113.000 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai rất vui mừng đón nhận thư của Bác Hồ gửi Đại hội...
Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

03/06/2011 | Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911- 5.6.2011): Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa Một trong những vấn đề mang tính cốt lõi trong tư tưởng của Hồ Chí Minh...
Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

12/03/2011 | Hồ Chí Minh là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Trong công tác xây dựng đảng, Người đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

01/03/2011 | Trong suốt quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập và hiện thực hóa hệ thống quan điểm về dân chủ trong tổ chức xây dựng xã hội...
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

30/07/2010 | Dân chủ là khát vọng ngàn đời của nhân loại; là động lực, mục tiêu của sự phát triển trong công cuộc đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người. Có thể thấy, trong xã hội đã có nhiều người...
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

19/07/2010 | Cách đây 65 năm, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta đã diễn ra trong một tình thế hết sức khó khăn, nguy hiểm, “thù trong giặc ngoài”, tình trạng đất nước như “ngàn cân treo...
Hồ Chủ tịch với trí thức dân chủ trong cách mạng tháng 8

Hồ Chủ tịch với trí thức dân chủ trong cách mạng tháng 8

12/01/2010 | Ngay từ cuối tháng chín đầu tháng mười năm 1945, thực dân Pháp lăm le tái xâm lược Nam Bộ rồi toàn cõi Việt Nam. Chúng ráo riết lùng tìm số người Việt xưa làm việc cho chính quyền thuộc địa, mua...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

22/08/2007 | Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột...