Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "cong san Viet Nam"

"cong san Viet Nam"

Phải đánh thức nội lực & niềm tin dân tộc

Phải đánh thức nội lực & niềm tin dân tộc

03/02/2017 | Thầy Thích Thanh Quyết luôn ý thức mình là người Phật giáo Việt Nam. Với người cộng sản Việt Nam cũng vậy, cộng sản gì thì cũng là người Việt Nam, phải có nhiệm vụ mang lại lợi ích cho dân tộc...