"hanh trinh"

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”

07/10/2011 | Gần 140 tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…tại Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”, khẳng định ý nghĩa lịch...