Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Hoàng thân"

"Hoàng thân"

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvông

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvông

16/12/2011 | Tháng 8-1945, cả Đông Dương thuộc Pháp sôi sục khí thế cách mạng. Nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia đứng dậy giành chính quyền sau 100 năm sống dưới ách nô lệ của thực dân Pháp. Lúc này Hoàng thân...