Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "hoc chi minh"

"hoc chi minh"

Học tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và công nghệ

Học tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học tự nhiên và công nghệ

17/02/2010 | Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn đã được nghiên cứu và trình bày trong nhiều tác phẩm, riêng về khoa học tự nhiên và công nghệ còn chưa được phổ biến thoả đáng. Giữa khoa...