Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Nghị quyết Đại hội Đảng"

"Nghị quyết Đại hội Đảng"

Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân làm gốc”

Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân làm gốc”

06/09/2016 | Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Nhìn lại 30 năm...
Bộ Chính trị chỉ thị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bộ Chính trị chỉ thị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

24/03/2016 | Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc...