"nguyen tac"

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

12/03/2011 | Hồ Chí Minh là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Trong công tác xây dựng đảng, Người đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức...