Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "Quán triệt"

"Quán triệt"

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

30/07/2010 | Dân chủ là khát vọng ngàn đời của nhân loại; là động lực, mục tiêu của sự phát triển trong công cuộc đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người. Có thể thấy, trong xã hội đã có nhiều người...