Chủ Tịch Hồ Chí Minh » "thiểu số"

"thiểu số"

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam

12/08/2011 | Ngày 19-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, gần 113.000 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai rất vui mừng đón nhận thư của Bác Hồ gửi Đại hội...