"tu tuong"

Nhân tố hình thành tư tưởng chính trị

Nhân tố hình thành tư tưởng chính trị

21/02/2017 | Trong phương pháp luận biện chứng gắn liền với sự quy chuẩn được nâng tầm trên bề mặt thực tiễn gắn liền với nhận thức của con người. Có thể nói, triết học Mác – Lê Nin đã trực tiếp...
Năm 2017 – Các ‘ông lớn’ tự dựng rào quanh mình?

Năm 2017 – Các ‘ông lớn’ tự dựng rào quanh mình?

02/01/2017 | Năm 2016 sắp khép lại với những tư tưởng cũ bị thách thức và loại bỏ. Thế giới biến đổi không ngừng và con người trở nên quen với sự bất ngờ của cái mới. Đó là kết luận của nhà báo BBC...
Xây dựng Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh

14/02/2012 | Đảng Cộng sản Việt nam ra đời, cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái. Đảng cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu...
42 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2011)

42 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2011)

07/09/2011 | Thường xuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là thiết thực thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân,...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

03/09/2011 | Nền giáo dục Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám dưới chế độ dân chủ cộng hòa đã phát triển dưới ánh sáng của một mục tiêu cao cả như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra: “Trường học của chúng...
Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

Tư tưởng của Hồ Chí Minh – Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa

03/06/2011 | Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911- 5.6.2011): Pháp quyền Hồ Chí Minh – pháp quyền nhân nghĩa Một trong những vấn đề mang tính cốt lõi trong tư tưởng của Hồ Chí Minh...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

01/03/2011 | Trong suốt quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập và hiện thực hóa hệ thống quan điểm về dân chủ trong tổ chức xây dựng xã hội...
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

30/07/2010 | Dân chủ là khát vọng ngàn đời của nhân loại; là động lực, mục tiêu của sự phát triển trong công cuộc đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người. Có thể thấy, trong xã hội đã có nhiều người...
Suy nghĩ về chữ CẦN trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Suy nghĩ về chữ CẦN trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

10/10/2007 | Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần (trong cần, kiệm, liêm, chính) là một trong những phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng, là mối quan hệ “với tự mình” của mỗi người. Trước...
Suy nghĩ về chữ KIỆM trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Suy nghĩ về chữ KIỆM trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

10/10/2007 | Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy chúng ta rằng, đạo đức của người cách mạng là phải cần, kiệm, liêm, chính, như trời có 4 mùa xuân hạ thu đông, như đất có 4 phương đông tây nam bắc… Thiếu một...
Về chữ LIÊM trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Về chữ LIÊM trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

10/10/2007 | Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, con người cần có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính. Nếu như cần và kiệm là các phẩm chất cần có trong đời sống, công tác của mọi người lao động; thì liêm và chính...
Chữ CHÍNH trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Chữ CHÍNH trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

10/10/2007 | Nếu như cần và kiệm là phẩm chất cần có trong đời sống và công tác của mọi người lao động nói chung, thì liêm và chính là phẩm chất không thể thiếu của người cán bộ khi thi hành công vụ. Chủ...